Name  Eikoh
 Other Names   
 Classification  Hybrid Tea
 Origin  1978
 Japan
 Seizo Suzuki
 Other details
Eikoh(Japanese) : means glory.  Hybrid                Rose E