Name  Higoromo
 Other Names   
 Classification  Hybrid Tea
 Origin  1990
 Japan
 Seizo Suzuki
 Other details
Higoromo(Japanese) : means a scarlet dress.  Hybrid                Rose H