Name  Miwaku
 Other Names   
 Classification  Hybrid Tea
 Origin  1988
 Japan
 Seizo Suzuki
 Other details
JRC 1988
Miwaku(Japanese) : means fascination.  Hybrid                Rose M